top of page

חיזוק כישורים - מודל I PRO

בלב ליבה של תוכנית הליווי נמצא המודל "I PRO", המסייע למקדמי התעסוקה להבין את מפת הכישורים של המשתתף, שאותו הם מלווים, ביחס לדרישות עולם התעסוקה. על אף שעולם התעסוקה דינמי ומשתנה כל הזמן, ישנם כישורים הכרחיים הנדרשים כדי להשתלב בו, שאותם אפשר לגלות באמצעות המודל.


מה הוא, אם כן, המודל?

  • מודל עדכני וחדשני למסוגלות תעסוקתית, שפותח על ידי ג'וינט ישראל-תבת, לאור הצורך להבין טוב יותר את המיומנויות והכישורים הנדרשים בעולם העבודה החדש ולעדכן בהתאם את תוכניות התעסוקה.

  • המודל מתאר שישה אשכולות המכילים בתוכם את עיקר הכישורים והמיומנויות הנדרשים מעובד בעולם העבודה החדש ועוד אשכול אחד נוסף, הקשור למניעים פנימיים.

  • לאחרונה הושק המודל בגרסה מעודכנת "I PRO 2.0" כאשר בין העדכונים שנעשו קיבל אשכול "I GROW" מעמד של כישור-על (Super skill).

  • ניתן ליישם את המודל בתהליכי אבחון ובפיתוח מענים לעולם העבודה החדש.

  • פירוט מלא של המודל ניתן למצוא באתר https://ipro.jdc.org.il/

  • לפי תפיסת המודל, ההתבוננות באדם עובד מתחילה במרכז, באשכול "I Am", שבו ה'מאפשרים', שהם המניעים הפנימיים והתפיסתיים אשר מכוונים את היחיד לפעולה, להתקדמות ולהתפתחות תעסוקתית. כל אחד מהאשכולות הנוספים מייצג כישורים שהעובד החדש נדרש לפתח או לחזק בהתאם לשאיפותיו התעסוקתיות.

  • בתוכניות לתעסוקת מבוגרים פותח שאלון ייחודי להערכה עצמית של מספר כישורים מהמודל, שסומנו כחשובים וכרגישים יותר לאוכלוסייה המבוגרת. שאלון זה מכונה "שאלון הבטריות".

  • לאחר שמקדמת התעסוקה והמשתתף ממפים יחד את יכולותיו וכישוריו של המשתתף, מתחילה העבודה. הכישורים הזקוקים לחיזוק מבודדים ותהליך החיזוק מתחיל. כל כישור מקבל התייחסות אחרת. לכל אחד מן האשכולות ישנו מערך של כלים - סדנאות נקודתיות רלוונטיות, ייעוץ במסגרת הליווי הפרטני, הפניה לקורסים ולהכשרות חיצוניים לתוכנית, ועוד. חלק מהתחומים באים לידי ביטוי במסגרת השוטפת של התוכנית, דוגמת מפגשי התמיכה השבועיים, סדנאות הנטוורקינג ועוד.


המודל מסייע למקדמות התעסוקה בתהליך הליווי, אך משמש גם כלי המחזק את הביטחון העצמי ואת האמונה ביכולות של המשתתפים ואף מסייע בשלב ראיונות העבודה. המודל הוא מעין זרקור פנימי, המאיר על יכולות המשתתף ועל ההיבטים הזקוקים אצלו לחיזוק.124 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page