top of page

מרכזי תעסוקת מבוגרים מקומיים

איפה הכול קורה? היכן מקבלים מחפשי עבודה מבוגרים את כל הכלים והתמיכה להשתלבות מחודשת ואיכותית בשוק העבודה?

ברחבי הארץ פועלים המרכזים לקידום תעסוקת מבוגרים. כל אחד מהם מהווה בית מקצועי למשתתפים בתוכניות קידום תעסוקת מבוגרים. המרכז מאגד אנשי מקצוע ומגוון שירותים ייעודיים המוכוונים לקידום ההתחדשות התעסוקתית של מבוגרים ופועל לרתום את הקהילה והמעסיקים כשותפים לעשייה.


מפת המרכזים הקיימים כיום (בשלב הפיילוט של התוכניות) בחלוקה לשתי צורות ההפעלה
ישנם שני סוגים של מרכזים תעסוקתיים לקידום תעסוקת מבוגרים:

 1. מרכז ייעודי לתעסוקת מבוגרים.

 2. מרכז תעסוקתי, המשולב במרכז תעסוקה עירוני.


מרכז ייעודי לתעסוקת מבוגרים

 1. המרכז ייעודי לתוכניות תעסוקת מבוגרים ורק להן. ונמצא בכפיפות ישירה למנהלת התוכנית לקידום תעסוקת מבוגרים.

 2. חלק מהמרכזים הייעודיים הוקמו בסיוע הרשות המקומית ובתמיכתה.

 3. במרכז בעלי תפקידים אחדים:

מנהל המרכז: אחראי לניהול השוטף של המרכז (משאבים, תהליכים, בקרות) ושל הצוות במטרה לממש את היעדים האיכותיים והכמותיים שנקבעו; מנחה ותומך מקצועית בבעלי התפקידים במרכז; מייצר שיתופי פעולה עם המגזר העסקי להגברת שילוב מבוגרים בתעסוקה ואיתור משרות פוטנציאליות; פועל לשינוי עמדות בקהילה; מנהל קשר עם גורמים עירוניים על פי הצורך.

נתב: מקבל פניות של משתתפים פוטנציאליים ומפנה אותם למקדם תעסוקה רלוונטי.

מקדם תעסוקת מבוגרים: התפקיד המרכזי בתוכנית עליו ניתן לקרוא כאן.

בפעילות המרכז תומכת מעטפת התוכנית הארצית, הכוללת את מנהלת התוכנית ומנהלת הלמידה ופיתוח הידע ואחראית על ההובלה האסטרטגית ועל פיתוח הידע וההכשרות לצוותים.


מרכז תעסוקת מבוגרים המשולב במרכז תעסוקה עירוני

מרכז הפועל במסלול ייעודי מתמחה (אחד מכמה) כדי לייעל ולמצות משאבים פיזיים (חדרי לימוד, מערכות) ומקצועיים (ידע, הדרכה מקצועית, קורסים וסדנאות), הקיימים במרכז התעסוקה העירוני. לדוגמה: מרכז תעסוקה עירוני (כגון 'מעברים', 'הזדמנות') כולל תשתית פיזית ומקצועית, המתמחה בקידום תעסוקה למגוון אוכלוסיות באותו אזור. מרכז כזה מנוהל כשותפות של הרשות המקומית ומשרדי ממשלה בכפיפות לאגף לשירותים חברתיים.

 • התרשים הנ"ל הוא דוגמה למבנה של מרכז משולב במרכז התעסוקה 'הזדמנות'. קיימות צורות שונות של מרכזי תעסוקה (למשל 'מעברים').

 • מקדם תעסוקת מבוגרים (קישור לפוסט 25) כפוף הן למנהל מרכז התעסוקה העירוני והן למנהלת התוכנית לקידום תעסוקת מבוגרים והוא חלק אינטגרלי מצוות המרכז בכל התחומים - תמיכה מקצועית, ניהול, תהליכי עבודה, ועוד.

 • מנהלת התוכנית הארצית מקיימת קשר שוטף עם מנהל המרכז (שאינו כפוף לה), במטרה לתאם בין הפעילות הארצית של התוכנית לבין המסלול לקידום תעסוקת מבוגרים, המשולב במרכז וכפוף לה. יחד הם פועלים לגיבוש ולמימוש היעדים בהתאם למתודולוגיה של התוכנית הארצית.

 • קשר דומה מתקיים בין מנהלת הלמידה ופיתוח הידע של התוכנית לבין רכז ההדרכה במרכז במטרה לתמוך במקצועיותו של מקדם תעסוקת מבוגרים המשולב במרכז.

 • התפקידים, שמותיהם ומספרם משתנים בין מרכז למרכז על פי הצרכים המקומיים.


שני המודלים הללו מיושמים בשלב הפיילוט של התוכניות וניתן לאמץ כל אחד מהם באופן מקומי בהתאם למשאבים ולצרכים בעיר/אזור. המחקר המלווה של התוכנית ממליץ על המודל המשולב ומצא שהוא מממש באופן מיטבי את הניסיון, המענים המגוונים והתשתיות הקיימות במרכז התעסוקה העירוני.


מרכזי התעסוקה, בשתי צורות הפעלתם, מעניקים:

 • בית למחפשי עבודה בגילאים מבוגרים, חממה של תמיכה, כלים וידע

 • ליווי תעסוקתי (קישור לעמוד ליווי תעסוקתי) ייעודי למבוגרים לטובת השתלבות מחודשת בעבודה

 • מקצועיות שבאה לידי ביטוי בידע וכלים מעודכנים לאור שוק העבודה המשתנה (באמצעות מעטפת ארצית האחראית על פיתוח הידע, עדכון הכלים והכשרת הצוותים).

 • תשתיות פיזיות המאפשרות ייעוץ אישי ופרטי (פרטיות וסודיות), למידה והתנסות פרטנית (עמדות מחשב) וגם למידה קבוצתית (חדרי מחשב, כיתות לימוד לסדנאות).

 • ליווי ומענים מקוונים (קישור לפוסט ליווי מרחוק) המאפשרים המשכיות גם בתקופות של ריחוק חברתי ומשתלבים בתהליך הליווי גם בשגרה.191 צפיות0 תגובות

Commenti


bottom of page