top of page

מעטפת ארצית

איך מתנהלת תוכנית תעסוקה ארצית בצורה אפקטיבית, תוך שמירה על מקצועיות ועדכניות בעולם העבודה שרץ קדימה?

התוכניות פועלות בשני מישורים:

המישור הארצי: המעטפת הארצית, המספקת מטריה רחבה של ניהול וידע.

המישור המקומי: מרכז התעסוקה המקומי (אזורי), המספק תשתית מקיפה לתהליך הליווי שמקבלים מחפשי העבודה המבוגרים.


המעטפת הארצית כוללת את הנהלת התוכנית, האמונה על שני היבטים חשובים:

  1. ניהול התוכנית וקידום נושא תעסוקת מבוגרים ברמה הארצית: תכנון ופיתוח התוכנית תוך ניהול המשאבים והשותפויות; עשייה אסטרטגית במשותף עם משרדי הממשלה במטרה להביא להשפעה משמעותית.

  2. מעטפת מקצועית ופיתוח ידע: ליווי והדרכה לכל המרכזים הפועלים בשטח, תוך פיתוח הידע ושיטות העבודה ועדכונן בהתאם לשינויים הדחופים בשוק העבודה ובקהל היעד. הליווי המקצועי וההדרכה המתמשכת שומרים על התוכנית עדכנית ומקצועית.במעטפת הארצית שני בעלי תפקידים מרכזיים:


מנהל התוכנית: אחראי לפיתוח התוכנית ברמה הארצית. בשיתוף עם משרדי הממשלה הוא קובע את מהות התוכנית, את הרציונל, כיווני צמיחה עתידיים ואסטרטגיית הפעולה. המנהל מתווה יעדים כמותיים ואיכותיים, שנתיים ורב-שנתיים, ואחראי להשגתם; מנהל את המשאבים (תקציב שנתי, התקשרויות חוזיות בשטח, גיוס עובדים); פועל ליצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים בעולם התוכן של תעסוקת מבוגרים במרחב העסקי והציבורי; מכוון ופועל בתיאום עם מנהלי המרכזים בשטח, עם מנהלי התחומים בג'וינט ואנשי המקצוע במשרדים השונים.


מנהל למידה ופיתוח ידע: מפתח את תהליך ההכשרה ומכשיר בפועל; מפתח ומטמיע ידע מקצועי באמצעות הדרכות קבוצתיות תקופתיות למקדמי התעסוקה; אחראי על פיתוח ועדכון כלים ושיטות עבודה על פי צרכים העולים מהשטח (מקדמי תעסוקה ומשתתפים), לאור החידושים בעולם העבודה המשתנה ועל פי הידע והניסיון המצטבר בג'וינט ובעולם; תומך ומכוון את עבודת מקדמי התעסוקה על פי הצורך.25 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page