top of page

תעסוקה בעידן של מאה שנות חיים

עם התארכות תוחלת החיים והתבגרות האוכלוסייה, נוצרה תקופת חיים חדשה וארוכה בה אנשים בריאים, פעילים, ויצרניים.מחקרים מראים את החשיבות של עבודה בגיל המבוגר הן לפרט (לבריאות למשמעות ולחוסן הכלכלי והן לחברה ולמדינה (תרומה לתוצר, לכוח עבודה מיומן ולצמצום יחס התלות הבין דורי)הארכת שנות העבודה וכינון עולם עבודה רב גילי הנה חלק בלתי נפרד ממגמת העולם המתבגר.כיצד ייערכו ארגונים למהפכה החדשה "הלימת אדם עבודה ל – 100 שנות חיים"?כיצד יכינו ארגונים את עובדיהם לתקופת החיים החדשה? אילו התאמות ארגוניות נדרשות להמשך העסקה בגיל המבוגר? כיצד מושפע מכך מסע חיי העובד המבוגר בארגון? ואיך מנהלים ארגון רב גילי? אילו רק חלק מהשאלות שמעוררת המפכה הזו.

כלי עזר בתעסוקת 
מבוגרים

תו ידידותי גיל
גרמניה

גיוס ושימור 
עובדים מבוגרים

התועלת הכלכלית בהעסקת עובדים מבוגרים

אתגר העבודה 
בארגונים בעידן 
של מאה שנות חיים

bottom of page