top of page

התוכניות לקידום תעסוקת מבוגרים: רקע וחזון

ראינו עד כמה גדול הצורך לקדם תעסוקת מבוגרים ואיזה פוטנציאל משמעותי טמון בתעסוקה רב-גילית. הבנו גם, כי הגיעה העת לקדם את הנושא לעשייה אפקטיבית בשטח ואנו עושים זאת במרץ בשנים האחרונות.


בשנת 2015 הגדירה המועצה הלאומית לכלכלה את נושא הזדקנות האוכלוסייה בישראל כאחד מתוך שבע סוגיות אסטרטגיות מרכזיות לעתיד. בהמשך התקבלו בממשלת ישראל ההחלטות 145 ו-150 המגדירות כיווני פעולה. אחד מהם מתמקד בתעסוקת מבוגרים.


המכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחים נוספים דנו בכנס הורוביץ לכלכלה 2019 בסוגיית תעסוקת מבוגרים, בני ה-50 ומעלה. הכנס קרא לממשלות ישראל לפעול בהקדם בכמה ערוצים: פעילות מניעה, שינויים בחוק (גיל הפרישה וסוגיות מיסוי/תמריץ) והגברת הפעילות של תוכניות הכוון ייעודיות לאוכלוסייה ש'בסיכון'.


כבר היום פועלות בישראל מספר תוכניות להשתלבות מחודשת של מבוגרים במעגל העבודה, שתיים מתוכן הן:

'אמצע הדרך' ו'הפלוס בשישים', ובהן אנו מתמקדים כעת.


שתי התוכניות הן פרי שותפות של משרדי ממשלה – העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לשוויון חברתי, ג'וינט ישראל ומספר רשויות מקומיות.


אז מה החזון?

התוכניות פועלות במטרה לקדם את הביקוש וההיצע להעסקת מבוגרים באמצעות יצירת הזדמנויות מחוללות שינוי בשוק התעסוקה.

השינוי יושג רק באמצעות הגדלת הביקוש וההיצע גם יחד. הגדלת הביקוש באמצעות הטמעת תפיסות, ידע וכלים בקרב מעסיקים, כך שיפעלו לגייס ולשמר עובדים מבוגרים; הגדלת ההיצע באמצעות ליווי תעסוקתי למבוגרים, המסייע לחזק ולהתאים כישורים ומיומנויות למאפייני עולם העבודה החדש. התוצאה: עובדים מבוגרים יהיו מבוקשים בשוק התעסוקה ויוערכו על פי כישוריהם וניסיונם ולא על פי גילם.


במה אנחנו מאמינים:

1. גיל הוא רק מספר: יש להתמקד בכישורים, ביכולות האישיות ובאיכות התפקוד של אדם ולא בגילו. מחקרים מראים, כי הירידה התפקודית הקשורה בגיל נדחית והיא אישית ומשתנה מאדם לאדם.


2. תפיסות גילניות רווחות בחברה וניתן לשנותן: תפיסות אלה מתבטאות בהאדרת הצעיר על פני המבוגר ובהעדפת מעסיקים לשלב צעירים בעבודה. אנחנו מאמינים, כי ניתן לחולל שינוי תפיסתי בהקשר זה ומטרתנו לפעול לשינוי כזה.3. גילנות עצמית היא הפוגעת בתפקוד: תפיסות גילניות עצמיות מופנמות באדם לאורך חייו ומשתלבות בתפיסה העצמית שלו. כך הן פוגעות בשאיפות וביכולות של מבוגרים רבים.


4. ביכולתו של האדם לכוון את חייו ולקדם את עצמו: אם נשכיל לטפח אמונה ביכולת, פרואקטיביות ואחריות אישית, זה יהיה צעד גדול אל עבר השתלבות מחודשת בעבודה משמעותית.


5. למידה מתמדת היא דרך לשימור רלוונטיות תעסוקתית: באמצעות תהליכי למידה הכוללים גיבוש מחדש של תפיסות עצמיות ורכישת מיומנויות עדכניות של עולם העבודה החדש ניתן להבטיח רלוונטיות תעסוקתית לאורך זמן.


אלו הן התוכניות וזהו הבסיס הערכי שלהן.


בואו נצלול לעומק ונכיר את התוכניות מקרוב:

כרטיס ביקור - פירוט המטרות, המענים והנתונים.154 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page